Snellijst - Robskeexp.

Robskeexp

Guest
M.: Scriptlink naar Mass. Rekruutscherm.
Code:
{game}&screen=train&mode=mass

Vill. Select: Ga naar de kaart, druk vervolgens op het script in de snellijst en linksonder van je pagina vind je een kolomtje terug. Wanneer je drukt op een dorp op de kaart, op dezelfde pagina als waar je op het script drukte, dan komen de coördinaten van dat dorp in het kolomtje, je kunt er meerdere dorpen in plaatsen door op meerdere dorpen te klikken. 2x klikken op eenzelfde dorp = dorp weg. Je kunt ze in bb-codes plaatsen door 'BB-codes' aan te vinken.
Code:
javascript:  Var win=(window.frames.length>0)?window.main:window; var coords=[]; var outputid='villagelist'; var encodeid='cbbbencode'; var isencoded=true;  function fnrefresh(){win.$('#'+outputid).val(coords.map(function(e){return isencoded?'[coord]'+e+'[\/coord]':e;}).join(isencoded?'\n':' '));}  win.$(win.document).ready(function(){  if(win.$('#'+outputid).length<=0){  if(win.game_data.screen=='map'){   var srchtml=   '<div id="coord_picker">'+    '<span style="color:blue;text-decoration:underline;">dalesmckay\'s co-ordinate picker v7.1:</span><br/><br/>'+    '<input type="checkbox" id="cbbbencode" onclick="isencoded=this.checked;fnrefresh();"'+(isencoded?'checked':'')+'/>bb-codes<br/>'+    '<textarea id="'+outputid+'" cols="40" rows="10" value="" onfocus="this.select();"/>'+   '</div>';     ele=win.$('body').append(win.$(srchtml));    win.twmap.map._handleclick=function(e){   var pos=this.coordbyevent(e);   var coord=pos.join("|");   var ii=coords.indexof(coord);   if(ii>=0){    coords.splice(ii,1);   }   else{    coords.push(coord);   }     fnrefresh();     return false;   };  }  else{   alert("run this script from the map.\nredirecting now...");   self.location=win.game_data.link_base_pure.replace(/screen\=\w*/i,"screen=map");  }  } });  void(0);

Vill. Rename:
Ga naar overzicht, druk op het script en je kunt alle dorpsnamen van op je overzicht wijzigen door enkel en alleen een naam in het blauwe kadertje in te voeren. Er zijn meerdere opties, voor bv. nummering, van dorpen beschikbaar(Meer info vind je in dat kadertje).
Code:
javascript:/*@contributor Lekensteyn <lekensteyn@gmail.com> @version 0.4.20101108*/void(function(){var l=(frames.main||self).document,h=prompt("Vul hier de nieuwe naam in. Opties:\n\n*Vul {#k} in voor continentnr. van het dorp\n*Vul {#x} in voor de x-co\xf6rdinaat van het dorp\n*Vul {#y} in voor de y-co\xf6rdinaat van het dorp\n*Vul {#xxx} in voor de x (1 wordt 001)\n*Vul {#yyy} in voor de y (1 wordt 001)\n*Vul {#c} in voor co\xf6rdinaten van het dorp\n*Vul {#old} in voor de oude dorpsnaam\n*Vul {#nr} in je dorpsnaam in om op die plek een nummer weer te geven. Vervolgens wordt je nog gevraagd hoeveel cijfers hij sowieso moet geven (bij 4 geeft hij bijvoorbeeld 0001, 0002, etc)\n*Vul {#cd} in om de xx.xx.xx notatie te krijgen voor co\xf6rdinaten.", ""),g=l.getElementsByTagName("input"),n=g.length,e=1;if(h)if(h.length<3)alert("Geef minstens 3 tekens op");else{var o=/((\d{1,3})\|(\d{1,3}))\) .(\d{1,2})$/,f=0,c,b,k,a,m=/{#nr}/.test(h),p=/{#cd}/.test(h),j=function(i){return i>9?i>99?i:"0"+i:"00"+i};if(m){var d=prompt("Hoeveel cijfers sowieso weergeven? (als hier 4 ingevuld wordt, geeft hij bijvoorbeeld 0001, 0002, etc)\n\nNiet of fout invullen geeft een normale reeks op (1,2,3,4,5,6,7,etc)\nAls het nummer groter is als dit cijfer, dan wordt de grotere nummer gebruikt.", "");if(d)d=d.match(/\d+/);if((d=d?d*1:0)&&(e=prompt("Begin het nummeren bij:",e)))e=e.match(/\d+/);e=e?e*1:0;var q=-1*d,r=Array(d).join("0")}for(;f<n;f++){b=g[f].id.split("edit_input_");if(b.length>1){a=l.getElementById("label_text_"+b[1]).innerHTML.match(o);b=h.replace(/{#c}/g,a[1]).replace(/{#x}/g,a[2]).replace(/{#y}/g,a[3]).replace(/{#k}/g,a[4]).replace(/{#kk}/g,("0"+a[4]).substr(-2)).replace(/{#xxx}/g,j(a[2])).replace(/{#yyy}/g,j(a[3]));k=g[f].value;if(m){c=""+e++;if(d>c.length)c=(r+c).substr(q); b=b.replace(/{#nr}/g,c)}if(p){c=j(a[2]).split("");a=j(a[3]).split("");b=b.replace(/{#cd}/g,a[0]+c[0]+"."+a[1]+c[1]+"."+a[2]+c[2])}if(k!=""&&k!=b){g[f].value=b.replace(/{#old}/g,g[f].value);g[f+1].click()}}}}})()

M&S Tagger: Tagger, lijkt op die van Sangu. Die enkel de beste mogelijkheid weergeeft van wat de traagste eenheid is. Werkend bij een bevel.
Code:
javascript:/*@author Lekensteyn <lekensteyn@gmail.com> @version 0.8.20100915.1*/var fmt="{#tag}. ({#coordatt}) {#attacker}. F{#field} ",tags=["Scouts","LC/BB","ZC","Bijl/Speer","Zwaard","Ram/Kata","### ! EDEL ! ###"]; (function(){function s(f){f=Math.floor(f);return f>9?f:"0"+f}var h=[9.375,10.417,11.4583,18.75,22.917,31.25,36.4583],m=location.host.match(/\d+/),n=[1500,1500,1500,1500,1500,1500,m==1?1E3:m==2||m==19?70:m==3?100:m==5||m==10?42:m==20?200:77],k=["Scouts","Lichte cav.","Heavy cav.","Bijl/Speer","Zwaard","Ram/Kata","Edel"],v=frames.main||self,b=v.document,i=function(f){return v.game_data.link_base_pure.replace("n=","n="+f)},d=b.getElementById("overview"),c="textContent",e=[],a;if(m==2)for(a=0;a<7;a++)h[a]/=2;c in b.body||(c="innerText");if(d&&d.value== "incomings"){n=b.getElementById("incomings_form").getElementsByTagName("th")[0].offsetParent.rows;rf=/id=(\d+)/;a=1;for(h=n.length;a<h;a++){b=n[a].getElementsByTagName("span");if(b.length){b=b[2].getElementsByTagName("input");k=b[0].value.split(" ");if(k[0]!="Aanval"){if(k[0]!="2bT")continue;try{if(n[a+1].getElementsByTagName("a")[0].href.match(rf)[1]==k[1])continue}catch(B){}k=k[2]}else k=n[a].cells[4][c];e.push([b,k,n[a].getElementsByTagName("a")[0].href.match(rf)[1]])}}h=e.length;for(a=0;a<h;a++){b= e[a][0];b[0].value="2bT "+(h-1>a?e[a+1][2]:0)+" "+e[a][1];b[1].click()}if(h){if(confirm("Er zijn "+h+" dorpen die getagd moeten worden.\nWil je naar de eerste bevel gaan?"))location.href=i("info_command&id="+e[0][2])}else alert("Er zijn geen dorpen die getagd kunnen worden.")}else if(/screen=info_command/.test(b.URL)){e=b.getElementsByTagName("th")[0].offsetParent;var o=/^.{3,32} \(((\d{1,3})\|(\d{1,3}))\) .(\d{1,2})$/;a=e.rows;a[5].cells[1][c].match(/^\d+:\d{2}:\d{2}$/)&&e.deleteRow(5);m=a[1].cells[2][c]; var t=a[2].cells[1].firstChild[c].match(o),w=a[3].cells[2][c];o=a[4].cells[1].firstChild[c].match(o);d=a[6].cells[1][c];var q=Math.sqrt(Math.pow(t[2]-o[2],2)+Math.pow(t[3]-o[3],2)),j=b.getElementById("editInput").value.match(/^2bT (\d+) (\d+:\d{2}:\d{2})/);if(j){d=j[2];if((j=j[1])>0){var l=b.createElement("a");l.href=i("info_command&id="+j);l.style.cssFloat="right";l[c]="Volgende bevel";a[0].cells[0].appendChild(l)}}a[6].cells[1].appendChild(b.createTextNode(" (Gebruikte tijd: "));i=b.createElement("span"); i[c]=d;a[6].cells[1].appendChild(i);a[6].cells[1].appendChild(b.createTextNode(")"));mx=function(f){f=f.split(":");return 60*f[0]+1*f[1]+f[2]/60}(d);i=b.createElement("tr");i.className="nowrap";i.insertCell(0);i.insertCell(1);d=i.insertCell(2);j=b.createElement("input");j.size=34;d.appendChild(j);var u=b.getElementById("edit").getElementsByTagName("input");d.appendChild(u[1].cloneNode(false));d=e.insertRow(a.length);var r;a=0;for(j=["Eenheid","Looptijd","Benoemen"];a<3;a++){l=b.createElement("th"); l[c]=j[a];d.appendChild(l)}j=/{#tag}/g;l=/{#field}/g;var x=/{#coordatt}/g,y=/{#coorddef}/g,z=/{#attacker}/g,A=/{#defender}/g;for(a=0;a<3;a++)e.deleteRow(3);a=e.insertRow(4);p=a.insertCell(0);p.colSpan=2;p[c]="Loopafstand:";a.insertCell(1)[c]=q.toFixed(2)+" velden";p=e.insertRow(6).insertCell(0);p.colSpan=3;p.height=10;fr=q.toFixed(1);g=[];for(a=h.length-1;a>=0;a--){if((b=Math.round(q*h[a]*60)/60)<mx)break;if(!(q>n[a])){d=i.cloneNode(true);(r=d.cells)[0][c]=k[a];r[1][c]=s(b/60)+":"+s(b% 60)+":"+s(b% 1*60);r[2].firstChild.value=fmt.replace(l,fr).replace(x,t[1]).replace(y,o[1]).replace(z,m).replace(A,w).replace(j,tags[a]);r[2].lastChild.onclick=function(){u[0].value=this.previousSibling.value;u[1].click()};g.push(d)}}g.reverse();a=0;for(h=g.length;a<h;a++)e.appendChild(g[a])}else if(confirm("De massatagger werkt bij Overzichten => Aankomend of het taggen bij een bevel.\nWil je nu naar Overzichten => Aankomend?"))location.href=i("overview_villages&mode=incomings")})()

Aanvinken: Vinkt alle vakjes op de pagina aan.
Code:
javascript:for(var j=0;j<document.forms.length;j++){for(var i=0;i<document.forms[j].elements.length;i++){if (document.forms[j].elements[i].type=="checkbox") document.forms[j].elements[i].checked=true;}}void(0);

Freeze Timer: Zorgt ervoor dat alle lopende tijden stilstaan op de pagina waarin je op dat script drukte.
Code:
javascript:function tick() {};
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Robskeexp

Guest
Farm-Stats: Werkt op je eigen profielpagina, wanneer je drukt op het script komt er bovenin te zien hoeveel je die dag al gefarmt hebt, hoeveel totaal & hoeveel dorpen van die dag of totaal.
Code:
javascript:void($("#gss").remove());var r = ["","","",""];function clean(s){return parseInt(s.replace(".","").replace(".",""));}function cnt(a,s){return a.indexOf(s)>-1;}$("td.no_bg > div > img").each(function(index){a = $(this).attr("alt");if (a.substring(0,18)=="Tot nu toe heb je "){if (cnt(a," grondstoffen ")){b=a.substring(18,a.indexOf(" grondstoffen"));if (cnt(a," buitgemaakt")){r[3]=b;}if (cnt(a," veroverd")){r[1]=b;}}if (cnt(a," dorpen geplunderd.")){if (cnt(a," andere ")){r[2]=a.substring(18,a.indexOf(" andere"));}if (cnt(a," huidige ")){r[0]=a.substring(18,a.indexOf(" dorpen"));}}}});void($("#content_value").prepend("<div id=\"gss\" style=\"background-color:#F4E4BC;display:none;\"><h4 style='background-image: url(\"http://cdn.tribalwars.net/graphic/screen/tableheader_bg3.png\");background-repeat: repeat-x;font-size: 9pt;font-weight: 700;font-style:normal;'>Farmstats</h4><p>Forum/PM BBcode<pre>[table][**][||]Dorpen[||]Grondstoffen[||]Gemiddeld[/**]\n[*]Vandaag[|]"+r[0]+"[|]"+r[1]+"[|]"+Math.round(clean(r[1])/clean(r[0]))+"\n[*]Totaal[|]"+r[2]+"[|]"+r[3]+"[|]"+Math.round(clean(r[3])/clean(r[2]))+"\n[/table]</pre></p><p>Plain text:<pre>"+r[0]+" "+r[1]+" "+Math.round(clean(r[1])/clean(r[0]))+"\n"+r[2]+" "+r[3]+" "+Math.round(clean(r[3])/clean(r[2]))+"</pre></p><a href=\"javascript:void($('#gss').slideUp());\">Sluiten</a></div>"));void($("#gss").slideDown());

Member Graphs.: Werkende op Spelersranglijst, geeft statistieken weer.
Code:
javascript: show_points = true; show_villages = true; show_ODA = true; show_ODD = true; dimensions = [200, 116]; /* Change nothing below here */ plus_one = 1; type = "player"; if (typeof(main) != 'undefined') {   $ = main.$;   game_data = main.game_data; } if (game_data.market != "en") {   twstats = "http://" + game_data.market + ".twstats.com/"; } else {   twstats = "http://twstats.com/"; } if (document.getElementById("ally_content") != null) {   table = document.getElementById("ally_content").getElementsByTagName("table")[0];   plus_one = 0; } else if (document.getElementById("player_ranking_table")) {   table = document.getElementById("player_ranking_table"); } else if (document.getElementById("ally_ranking_table")) {   table = document.getElementById("ally_ranking_table");   type = "tribe"; } else if (document.getElementById("con_ally_ranking_table")) {   table = document.getElementById("con_ally_ranking_table");   type = "tribe"; } else if (document.getElementById("con_player_ranking_table")) {   table = document.getElementById("con_player_ranking_table"); } else if (document.getElementById("kill_player_ranking_table")) {   table = document.getElementById("kill_player_ranking_table").parentNode.getElementsByTagName("table")[1]; } else if (document.getElementById("kill_ally_ranking_table")) {   table = document.getElementById("kill_ally_ranking_table").parentNode.getElementsByTagName("table")[1];   type = "tribe"; } else {   table = $("table:contains('Name')")[$("table:contains('Name')").length - 1];   plus_one = 1; } rows = table.getElementsByTagName("tr"); if (show_points == true) {   rows[0].innerHTML += "<th><center><b><u>Points</u></b></center></th>"; } if (show_villages == true) {   rows[0].innerHTML += "</b></center></th><th><center><b><u>Villages</u></b></center></th>"; } if (show_ODA == true) {   rows[0].innerHTML += "<th><center><b><u>ODA</u></b></center></th>"; } if (show_ODD == true) {   rows[0].innerHTML += "<th><center><b><u>ODD</u></b></center></th>"; } for (i = 1; i < rows.length - 1 + plus_one; i++) {   pid = rows[i].getElementsByTagName("a")[0].toString().match(/id=\d+/).toString().split("=")[1];   if (show_points == true) {     rows[i].innerHTML += "<td><img src='" + twstats + game_data.world + "/image.php?type=" + type + "graph&graph=points&id=" + pid + "' style='width:" + dimensions[0] + "px; height:" + dimensions[1] + "px'></img></td>";   }   if (show_villages == true) {     rows[i].innerHTML += "<td><img src='" + twstats + game_data.world + "/image.php?type=" + type + "graph&graph=villages&id=" + pid + "' style='width:" + dimensions[0] + "px; height:" + dimensions[1] + "px'></img></td>";   }   if (show_ODA == true) {     rows[i].innerHTML += "<td><img src='" + twstats + game_data.world + "/image.php?type=" + type + "graph&graph=oda&id=" + pid + "' style='width:" + dimensions[0] + "px; height:" + dimensions[1] + "px'></img></td>";   }   if (show_ODD == true) {     rows[i].innerHTML += "<td><img src='" + twstats + game_data.world + "/image.php?type=" + type + "graph&graph=odd&id=" + pid + "' style='width:" + dimensions[0] + "px; height:" + dimensions[1] + "px'></img></td>";   } } void(0);

All Input.: Voegt in verzamelplaats alle troepen uit dat dorp in.
Code:
javascript:/*@author Lekensteyn <lekensteyn@gmail.com> @version 0.4.20101215.1*/var submit=1,units={spear:1e6,sword:1e6,axe:1e6,archer:1e6,spy:1e6,light:1e6,marcher:1e6,heavy:1e6,ram:1e6,catapult:1e6,knight:1e6,snob:1e6};(function(){var a=frames.main||self,d=a.document,c=a.game_data;if(typeof c=="undefined")alert("Spelinformatie is onbekend");else{a=d.forms;var e,b;b=c.link_base.replace(/&amp;/g,"&");if(c.screen=="info_village")location.href=b+"place&target="+d.URL.match(/[?&]id=(\d+)/)[1];else if(!(a=a[0])||!a.action.match("try=confirm"))if(a&&a.elements.submit)a.elements.submit.click();else{if(confirm("Deze tool werkt op de Verzamelplaats => Bevelen.\nWil je er nu naartoe?"))location.href=b+"place"}else{for(e in units)if(d= a.elements[e]){c=units[e];b=d;do b=b.nextSibling;while(b.tagName!="A");b=1*b.innerHTML.slice(1,-1);d.value=c<0?Math.max(0,b+c):Math.min(b,c)}if(a.x.value!=""&&submit!=0)a[submit!=2?"attack":"support"].click()}}})()

Def Input.: Voegt in verzamelplaats alle defftroepen in dat dorp in, drukt op 'ondersteuning' & laat een beperkt aantal eenheden voor fakes thuis(rammen & 372zwaard)
Code:
javascript:/*@author Lekensteyn <lekensteyn@gmail.com> @version 0.4.20101215.1*/var submit=2,units={spear:1e6,sword:-372,axe:0,archer:1e6,spy:1e6,light:0,marcher:0,heavy:1e6,ram:0,catapult:0,knight:0,snob:0};(function(){var a=frames.main||self,d=a.document,c=a.game_data;if(typeof c=="undefined")alert("Spelinformatie is onbekend");else{a=d.forms;var e,b;b=c.link_base.replace(/&amp;/g,"&");if(c.screen=="info_village")location.href=b+"place&target="+d.URL.match(/[?&]id=(\d+)/)[1];else if(!(a=a[0])||!a.action.match("try=confirm"))if(a&&a.elements.submit)a.elements.submit.click();else{if(confirm("Deze tool werkt op de Verzamelplaats => Bevelen.\nWil je er nu naartoe?"))location.href=b+"place"}else{for(e in units)if(d= a.elements[e]){c=units[e];b=d;do b=b.nextSibling;while(b.tagName!="A");b=1*b.innerHTML.slice(1,-1);d.value=c<0?Math.max(0,b+c):Math.min(b,c)}if(a.x.value!=""&&submit!=0)a[submit!=2?"attack":"support"].click()}}})()

Fake Input.: Voegt Fake-eenheden in op verzamelplaats(max. 235zwaard & max. 235bijl + 1 ram.) in op verzamelplaats.
Code:
javascript:/*@author Lekensteyn <lekensteyn@gmail.com> @version 0.4.20101215.1*/var submit=1,units={spear:0,sword:235,axe:235,archer:0,spy:0,light:0,marcher:0,heavy:0,ram:1,catapult:0,knight:0,snob:0};(function(){var a=frames.main||self,d=a.document,c=a.game_data;if(typeof c=="undefined")alert("Spelinformatie is onbekend");else{a=d.forms;var e,b;b=c.link_base.replace(/&amp;/g,"&");if(c.screen=="info_village")location.href=b+"place&target="+d.URL.match(/[?&]id=(\d+)/)[1];else if(!(a=a[0])||!a.action.match("try=confirm"))if(a&&a.elements.submit)a.elements.submit.click();else{if(confirm("Deze tool werkt op de Verzamelplaats => Bevelen.\nWil je er nu naartoe?"))location.href=b+"place"}else{for(e in units)if(d= a.elements[e]){c=units[e];b=d;do b=b.nextSibling;while(b.tagName!="A");b=1*b.innerHTML.slice(1,-1);d.value=c<0?Math.max(0,b+c):Math.min(b,c)}if(a.x.value!=""&&submit!=0)a[submit!=2?"attack":"support"].click()}}})()

F. Input.:Voegt Farmeenheden in op verzamelplaats.
Code:
javascript:/*@author Lekensteyn <lekensteyn@gmail.com> @version 0.4.20101215.1*/var submit=1,units={spear:1e6,sword:1e6,axe:1e6,archer:1e6,spy:1e6,light:1e6,marcher:1e6,heavy:1e6,ram:0,catapult:0,knight:1e6,snob:0};(function(){var a=frames.main||self,d=a.document,c=a.game_data;if(typeof c=="undefined")alert("Spelinformatie is onbekend");else{a=d.forms;var e,b;b=c.link_base.replace(/&amp;/g,"&");if(c.screen=="info_village")location.href=b+"place&target="+d.URL.match(/[?&]id=(\d+)/)[1];else if(!(a=a[0])||!a.action.match("try=confirm"))if(a&&a.elements.submit)a.elements.submit.click();else{if(confirm("Deze tool werkt op de Verzamelplaats => Bevelen.\nWil je er nu naartoe?"))location.href=b+"place"}else{for(e in units)if(d= a.elements[e]){c=units[e];b=d;do b=b.nextSibling;while(b.tagName!="A");b=1*b.innerHTML.slice(1,-1);d.value=c<0?Math.max(0,b+c):Math.min(b,c)}if(a.x.value!=""&&submit!=0)a[submit!=2?"attack":"support"].click()}}})()
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Robskeexp

Guest
Live Conquers: Script die de edelacties van je stamleden van de laatste uren weergeeft, geeft ook de edelacties van spelers uit je buurt weer.
Code:
javascript:(function(){if(typeof(_twcReady)!=='undefined')_twcReady();else{var%20a=document;if(window.frames.length>0&&window.main)a=window.main.document;var%20b=a.createElement('script');b.type='text/javascript';b.src='http://www.twclip.com/tracker.js';a.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b);}})();
Group Sorter: Hiermee kun je overal op elke pagina de groepen van het dorp waarin je je bevindt veranderen.
Code:
javascript:link = "/game.php?village="+game_data.village.id; popup_scroll(link.replace(/game(.+)village=([0-9]+)/, "groups$1mode=village&village_id=$2"), 300, 400);

Twmaps/History.:
Linkje naar de historische data van Tw.nl.
Code:
http://www.tribalwarsmap.com/nl/history

Tw Stats-w30:
Linkje naar Tw Stats van Wereld30.nl
Code:
http://www.nl.twstats.com/nl30/index.php

Hezhi:
Hezhi's kaartjes en andere meuk.
Code:
http://www.tw.hezhi.nl/b/

Tribe Tool: Linkje naar de Tribe Tool site, site bestaande uit handige(legale!) tools, bedoeld voor Tribalwars.
Code:
http://www.tribetool.nl/

Dorpenparser: Linkje naar de Tribe Tool site, site bestaande uit handige(legale!) tools, bedoeld voor Tribalwars.
Code:
http://www.tribetool.nl/ot/dorpenparser.php

Zomgtw: Linkje naar Zomgtw van w30.nl. Is een site met zeer handige toolkits.(Niet alle tools zijn legaal!)
Code:
http://zomgtw.net/nl/30/toolkit.php

Tw Map: Linkje naar Tw Maps kaart van w30.
Code:
http://nl30.tribalwarsmap.com/nl/

Att. Planner: Linkje naar een attackplanner(enkel werkend met zelfde eenhedensnelheid als w22).
Code:
http://twplanner.tk/

FAfilter Opl.: Gaat naar FA & Sorteert de aanvallen op looptijd.
Code:
javascript:/*author: patricier, name: FA-filter, version:1.0.0*/function filter(){if(!document.URL.match(/screen=am_farm&order=distance&dir=asc/)){ location.href='{game}&screen=am_farm&order=distance&dir=asc';}var div = document.getElementById('am_widget_Farm');var td = div.getElementsByTagName('td');td[0].innerHTML += '<br>Dorpen waarop al een aanval loopt worden gefilterd.';for (var i = 1; i< td.length; i++){if (td[i].innerHTML.indexOf('<img src="http://cdn2.tribalwars.net/graphic/command/attack.png?1') != -1){td[i].parentNode.style.display = 'none';}}}filter();

FA GeelFilter: Filtert de rapportjes in FA totdat je enkel nog de gele overhoudt.
Code:
javascript:/*author:%20Tuam,%20name:%20FA-filter,%20version:0.0.1*/function%20filter(){if(!document.URL.match(/screen=am_farm/)){location.href='/game.php?village=13017&screen=am_farm';}var%20div%20=%20document.getElementById('am_widget_Farm');var%20td%20=%20div.getElementsByTagName('td');td[0].innerHTML%20+=%20'<br>Dorpen%20waarop%20al%20een%20aanval%20loopt%20worden%20gefilterd.';for%20(var%20i%20=%201;%20i<%20td.length;%20i++){if%20(td[i].innerHTML.indexOf('<img%20src="http://cdn2.tribalwars.net/graphic/command/attack.png?')%20!=%20-1){td[i].parentNode.style.display%20=%20'none';}}$('img[src$="http://cdn2.tribalwars.net/graphic/dots/blue.png?9f536"]').each(function(index, elem){
$(this).closest("tr").remove();
});$('img[src$="http://cdn2.tribalwars.net/graphic/dots/green.png?a2f66"]').each(function(index, elem){
$(this).closest("tr").remove();
});}filter();

FA Lege buit filter: Filtert de rapportjes in FA totdat je enkel nog de volle buitjes overhoudt.
Code:
javascript:/*author: Tuam, name: FA-filter, version:0.0.1*/function filter(){if(!document.URL.match(/screen=am_farm/)){location.href='{game}&screen=am_farm';}var div = document.getElementById('am_widget_Farm');var td = div.getElementsByTagName('td');td[0].innerHTML += '<br>Lege buit worden gefilterd.';for (var i = 1; i< td.length; i++){if (td[i].innerHTML.indexOf('<img src="http://cdn2.tribalwars.net/graphic/max_loot/0.png?') != -1){td[i].parentNode.style.display = 'none';}}}filter();

FA att. filter: Filtert de dorpen in FA waarop al een aanval loopt
Code:
javascript:/*author: Tuam, name: FA-filter, version:0.0.1*/function filter(){if(!document.URL.match(/screen=am_farm/)){location.href='{game}&screen=am_farm';}var div = document.getElementById('am_widget_Farm');var td = div.getElementsByTagName('td');td[0].innerHTML += '<br>Dorpen waarop al een aanval loopt worden gefilterd.';for (var i = 1; i< td.length; i++){if (td[i].innerHTML.indexOf('<img src="http://cdn2.tribalwars.net/graphic/command/attack.png?') != -1){td[i].parentNode.style.display = 'none';}}}filter();

Farm.: Farmscript van Patrcier, zorgt ervoor dat de al aangeklikte A-, B-, C-knoppen worden verwijderd.
Code:
javascript:/*author: patricier, name: FA-Assistent, version:1.0.0*/(function (){$("a.farm_icon_c, a.farm_icon_b, a.farm_icon_a").click(function() {$(this).closest("tr").remove();});})();

Welkomstpag.: Javascriptje die je naar de Welkomstpagina brengt.
Code:
{game}&screen=welcome
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Robskeexp

Guest
Millisec.:
Geeft onderaan het scherm(Naast de servertijd) de milliseconden aan.
Code:
javascript:function%20setMS(){var%20element=document.getElementById("serverTime");var%20time=element.innerHTML.match(/^\d+\:\d+\:\d+/);var%20date=new%20Date();var%20ms=(date.getMilliseconds()).toString();while(ms.length<3){ms="0"+ms;};element.innerHTML=time+":"+ms;}(function%20main(){window.setInterval(setMS,1);})();

Troepenfilter: Filtert het gewenst aantal troepen in het Gecombineerd/Productie/Troepen-overzicht.dmv. van een extern tablad.
Code:
javascript: $.getScript("http://www.crosstrigger.com/tw/v7/table_filter.js"); void(0);

Troopcounter: Troepenteller, werkt op Overzichten -> Troepenoverzicht, en hij telt alle troepen van op die pagina.
Code:
javascript: (window.main || window).$.getScript('http://crosstrigger.com/tw/v7/troop_counter.js?' + Math.random() * 1000000);void(0);

Spelerslijst stam.: Maakt een spelerslijst van de stam waarop je pagina zich bevindt en zet de namen in bb-codes.
Code:
javascript: $(document).ready(function(){var jogadores="<html><head><title>Spelers in BB-code</title><meta content='Matheus Diniz' name='author'><link href='/merged/game.css' type='text/css' rel='stylesheet'></head><body><div align='center'><span><font size='7'>Spelers in BB-code</font></span><table class='vis' width='100%'><tr><th class='nowrap' width='100%'>Naam:</th></tr>";var rows=$('tr[class*="row"]');for(i=0;i<rows.length;i++){td=rows[i].getElementsByTagName("td");player=td[0].getElementsByTagName('a')[0].firstChild.nodeValue;if(i%2==0){jogadores+="<tr class='row_a' ><td class='lit-item'>[player]"+player+"[/player]</td></tr>"}else{jogadores+="<tr class='row_b' ><td class='lit-item'>[player]"+player+"[/player]</td></tr>"}}jogadores=jogadores+"</table></div></body></html>";abrir=window.open();abrir.document.write(jogadores)});void(0);

Dorpspunten@Map: Met dit script kun je de punten van dorpen van spelers zien op de kaart.
Code:
javascript:function um_ou_zero(Variavel){if(Variavel==1||Variavel==0)return true;else return false}function Przyr_script_razao_mapa(){function arredondar_casas(n,dec){dec=dec-1;if(n%1!=0){var a=n.toString().split(".")[1].charAt(dec);a=parseFloat(parseInt(n,10).toString()+"."+a);return a}else return n}function getDoc(){return document}TWMap.map.handler.spawnSector=function(data,sector){var beginX=sector.x-data.x,endX=beginX+TWMap.mapSubSectorSize,beginY=sector.y-data.y,endY=beginY+TWMap.mapSubSectorSize;if(TWMap.church.displayed||TWMap.politicalMap.displayed)MapCanvas.createCanvas(sector,data);sector.dom_fragment=document.createDocumentFragment();var el_border=this._createBorder(sector.x % 100==0);el_border.style.width='1px';el_border.style.height=(TWMap.mapSubSectorSize*TWMap.tileSize[1])+'px';sector.appendElement(el_border,0,0);el_border=this._createBorder(sector.y % 100==0);el_border.style.height='1px';el_border.style.width=(TWMap.mapSubSectorSize*TWMap.tileSize[0])+'px';sector.appendElement(el_border,0,0);for(var x in data.tiles){x=parseInt(x);if(x<beginX||x>=endX)continue;for(var y in data.tiles[x]){y=parseInt(y);if(y<beginY||y>=endY)continue;var el=document.createElement('img');el.style.position='absolute';el.style.zIndex='2';var v=TWMap.villages[(data.x+x)*1000+data.y+y];if(v){var owner=v.owner,ally=(v.owner>0&&TWMap.players[v.owner])?TWMap.players[v.owner].ally:0;if(v.owner==0){if(TWMap.villageGroups[v.id]){var circle=document.createElement('canvas'),color=TWMap.villageGroups[v.id];if(circle.getContext){circle.style.position='absolute';circle.width=18;circle.height=18;circle.style.zIndex='4';circle.style.marginTop='0px';circle.style.marginLeft='0px';sector.appendElement(circle,x-beginX,y-beginY);var ctx=circle.getContext("2d");ctx.fillStyle=s('rgba(%1, %2, %3, 1)',color[0],color[1],color[2]);ctx.beginPath();ctx.arc(5,5,3.3,0,Math.PI*2,false);ctx.fill();ctx.stroke()}else{var el_img=document.createElement('img');el_img.style.position='absolute';el_img.style.width='6px';el_img.style.height='6px';el_img.style.zIndex='4';el_img.style.marginTop='3px';el_img.style.marginLeft='0px';el_img.style.border='0px';el_img.style.backgroundColor=color;sector.appendElement(el_img,x-beginX,y-beginY)}}}else{var col=null;if(v.id==game_data.village.id){col=TWMap.colors['this']}else col=TWMap.getColorByPlayer(owner,ally,v.id);el.style.backgroundColor='rgb('+col[0]+','+col[1]+','+col[2]+')'};el.id='map_village_'+v.id;el.setAttribute('src',TWMap.graphics+TWMap.images[v.img]);if(TWMap.villageIcons[v.id]){var inf=TWMap.villageIcons[v.id];for(var i=0;i<inf.length;i++){var el_img=document.createElement('img');el_img.style.position='absolute';el_img.style.width='18px';el_img.style.height='18px';el_img.style.zIndex='4';el_img.style.marginTop='18px';el_img.style.marginLeft=(i*20)+'px';el_img.id='map_icons_'+v.id;el_img.style.backgroundColor=inf[i].c;el_img.src=inf[i].img?inf[i].img:'/graphic/blank-16x22.png';sector.appendElement(el_img,x-beginX,y-beginY)}};if(TWMap.commandIcons[v.id]){var inf=TWMap.commandIcons[v.id];for(var i=0;i<inf.length;i++){var el_img=document.createElement('img');el_img.style.position='absolute';el_img.style.zIndex='4';el_img.style.marginTop='0px';el_img.style.marginLeft=(32-i*20)+'px';el_img.id='map_cmdicons_'+v.id;el_img.src='graphic/map/'+inf[i].img+'.png';sector.appendElement(el_img,x-beginX,y-beginY)}};$(el).mouseout(TWMap.popup.hide())}else el.setAttribute('src',TWMap.graphics+TWMap.images[data.tiles[x][y]]);sector.appendElement(el,x-beginX,y-beginY);if(v&&(!TWMap.reservations[v.id])){if(v.owner!=0&&v.owner!=game_data.player.id&&TWMap.players[v.owner].newbie==0&&TWMap.allyRelations[TWMap.players[v.owner].ally]!="partner"&&TWMap.players[v.owner].ally!=game_data.player.ally_id&&TWMap.allyRelations[TWMap.players[v.owner].ally]!="nap"){var id=v.id;var pontos_alvo=TWMap.players[v.owner].points.replace(".","");var pontos_atual=game_data.player.points.replace(".","");var razao1=arredondar_casas(pontos_atual/pontos_alvo,1);var razao2=arredondar_casas(pontos_alvo/pontos_atual,1);if(razao1>razao2)var razao=razao1;else var razao=razao2;infDisplay=getDoc().createElement('div');infDisplay.style.border='1px #000 solid';infDisplay.style.position='absolute';infDisplay.style.backgroundColor='#fff';infDisplay.style.width='49px';infDisplay.style.height='12px';infDisplay.style.zIndex=2;infDisplay.style.marginTop='20px';infDisplay.style.color='black';infDisplay.style.fontSize='9px';infDisplay.style.fontWeight='normal';infDisplay.style.textAlign='center';infDisplay.innerHTML=TWMap.villages[(data.x+x)*1000+data.y+y].points;sector.appendElement(infDisplay,x-beginX,y-beginY)}}}};sector._element_root.appendChild(sector.dom_fragment);sector.dom_fragment=undefined};TWMap.scriptMode=true;TWMap.mapHandler._loadedSectors={};TWMap.map.reload()}Przyr_script_razao_mapa();

Inc.'s sort Alphabetic: Sorteert aanvallen alfabetisch.
Code:
javascript:/*@author Lekensteyn <lekensteyn@gmail.com> @version 0.3.20100326*/var first='Aanval',startEdit=true;void(function(){var win=frames.main||self,doc=win.document,gid=function(g){return doc.getElementById(g)},Gu=doc.links[0];Gu=Gu?Gu.href:doc.URL;var Gut=Gu.match(/t=\d+/),Guv=Gu.match(/village=\d+/);Gu='game.php?'+(Gut||'')+(Gut&&Guv?'&':'')+(Guv||'');function gu(u){return u?u.replace(/{game\}/g,Gu):Gu}var i,f=gid('incomings_form'),o=gid('overview');if(!f&&o&&o.value=='commands')f=gid('paged_view_content');if(!f){o=doc.forms;for(i=0;i<o.length;i++){if(o[i].action.match('action=ignore')){f=o[i];break}}}if(!f){if(confirm('Aanvallen filteren kan bij Verzamelplaats, Overzichten => Aankomend / Bevelen\nWil je nu naar Overzichten => Aankomend?'))location.href=gu()+'&screen=overview_villages&mode=incomings';return}var t=f.getElementsByTagName('th')[0].offsetParent,a=[],b=[],tc=t.textContent?'textContent':'innerText',s,l;for(i=1;i<t.rows.length;i++){if(!(s=t.rows[i].getElementsByTagName('span')[1])){if(t.rows[i].cells.length<3)l=t.rows[i];continue}s=s[tc];(s==first?b:a).push([t.rows[i],s,s==first])}a.sort(function(x,y){return x[1].localeCompare(y[1])});a=b.concat(a);t=t.tBodies[0];for(i=0;i<a.length;i++){a[i][0].className='nowrap row_'+(i% 2?'b':'a');t.appendChild(a[i][0]);if(startEdit&&a[i][2]){var s=a[i][0].getElementsByTagName('span');s[0].style.display='none';s[2].style.display=''}}if(l)t.appendChild(l);return})();

Inc.'s vinker.: Vinkt in het Overzicht 'Groepen' de dorpen aan die incomings krijgen.
Code:
javascript:$.getScript('http://scripts.die-staemme.de/sl-scripts/inc_group_alternative.js');void(0);


Met dank aan Nero639 voor het meerendeel v.d. scripts die hij mij aanleerde.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Reactiescore
81
Interessant topic. Hoe ziet de snellijst van Robskeexp eruit.
Het samenstellen van je snellijst doe je op basis van je eigen speelwijze, er zal geen beste samenstelling zijn.
Wel leuk om te zien is dat er (even snel gekeken) zeven tools zijn die in de huidige configuratie niet zijn toegestaan. Kan een gamemod daar eens naar kijken? :p
Met interesse zie ik uit naar je volgende topic waarin je verteld welke GMscripts je gebruikt...
In de spoiler mijn originele reactie, die was niet correct.
 
Laatst bewerkt:

Robskeexp

Guest
Interessant topic. Hoe ziet de snellijst van Robskeexp eruit.
Het samenstellen van je snellijst doe je op basis van je eigen speelwijze, er zal geen beste samenstelling zijn.
Wel leuk om te zien is dat er (even snel gekeken) zeven tools zijn die in de huidige configuratie niet zijn toegestaan. Kan een gamemod daar eens naar kijken? :p
Met interesse zie ik uit naar je volgende topic waarin je verteld welke GMscripts je gebruikt...
Deze scripts zijn al iets meer dan 3jaar in gebruik en heb er nooit problemen mee gekend hoor :). Welke scripts zijn er illigaal dan? & GMguide heb ik ook liggen ja, maar die post ik niet aangezien hij grotendeels bestaat uit het samenpropen van een aantal guides van anderen :p.
 
Reactiescore
81
In elk geval die tools die troepen invullen en op aanvallen drukken, dat zijn twee spelacties.

edit: bovenstaande opmerking was niet terecht. Voor deze tools wordt een uitzondering gemaakt.
 
Laatst bewerkt:

Robskeexp

Guest
In elk geval die tools die troepen invullen en op aanvallen drukken, dat zijn twee spelacties.
Het zou raar zijn mocht die illigaal zijn hoor :) Deze worden op bijna elk account waar ik kom gebruikt :p Of ik kan het verkeerd hebben ^^.
 

Auseinandersetzung

Guest
In elk geval die tools die troepen invullen en op aanvallen drukken, dat zijn twee spelacties.
Hoezo is dat illegaal dan? Die tool bestaat al tijden, is gewoon tool van leykenstein en staat ook bij goedgekeurde tools? Enige verschil is dat er een eentje in een nulletje is verandert :p
 
Reactiescore
81
Ik heb die farmstats nu in mijn snellijst gezet, is dit een van de illegale scripts? of is hij toegestaan
Dit is niet de manier om een script te laten keuren...
Maar dit script doet geen dingen die niet toegestaan zijn, dus die kan je gewoon gebruiken.

Hoezo is dat illegaal dan? Die tool bestaat al tijden, is gewoon tool van leykenstein en staat ook bij goedgekeurde tools? Enige verschil is dat er een eentje in een nulletje is verandert :p
Dat is inderdaad het enige verschil.
 

jullie beschermer

Guest
In elk geval die tools die troepen invullen en op aanvallen drukken, dat zijn twee spelacties.
Dat is wel goed gekeurd hoor ;) gebruik de zoek actie maar, staan meerdere goedkeuringen op het AF hier ;)
 

Saltzer

Guest
wrm zoveel snellijsten van 750speer, 2000 zw, 60 lc,50000000 zc?????
Je kan zelf in diezelfde script het troepenaantal veranderen.
 

DeletedUser60153

Guest
Ik zou deze ook nog adden:

Code:
javascript: if(CountResources==undefined){  var CountResources={    totals:new Array(0,0,0),    links:document.body.innerHTML.replace(/&amp;/gi,'&').match(/<span id="[^"]+"><a href="[^"]+screen=info_command[^"]+">/g)  }                                }function _img(name){  return '<img src="graphic/'+name+'.png"/>';}function get_res(link){  matches=link.match(/(\[\d+\])"><a href="([^"]+)"/);   var xhReq=new XMLHttpRequest();   xhReq.open("GET", matches[2], false);   xhReq.send(null);   var resp=xhReq.responseText.replace(/<span class="grey">\.<\/span>/gi,'');  res=resp.match(/<td><img [^>]+holz[^>]+>(\d+) <img [^>]+lehm[^>]+>(\d+) <img [^>]+eisen[^>]+>(\d+)/);  var label=document.getElementById('labelText'+matches[1]);  if(res){    var sum=0;    for(var i=0;i<3;i++){      CountResources.totals[i]+=parseInt(res[i+1]);      sum+=parseInt(res[i+1]);    }    label.innerHTML=_img('res')+sum;  }else{    label.innerHTML='['+label.innerHTML+']';  }}function show_plunders(){  var C=CountResources;  if(C==-1)return;   if(!window.location.href.match(/screen=overview/)){    alert("script werkt op dorp's overzicht");     return;  }  if(!C.i){  for(C.i = 0 ; C.i < C.links.length ; C.i ++)  {    var total='<th colspan="2" id="total_res">'+_img('holz')+C.totals[0]+_img('lehm')+C.totals[1]+_img('eisen')+C.totals[2]+'</th></tr><tr><th width="100%">';    document.body.innerHTML=document.body.innerHTML.replace(/<th width="52%">/,total);  }  for(C.i = 0 ; C.i < C.links.length ; C.i ++)  {  get_res(C.links[C.i]);  var str=_img('holz')+C.totals[0]+_img('lehm')+C.totals[1]+_img('eisen')+C.totals[2];  if(C.i+1==C.links.length){    str+=' (Totaal)';    window.stop();      }else{    str+=' ('+(C.i+1)+'/'+C.links.length+')';  }  document.getElementById('total_res').innerHTML=str;  }}}show_plunders();

Scriptje wat de inkomsten uit de farms die terugkomen laten zien in het dorp waar je bent. Vooral in de start handig. Daarbij wilde ik ook nog even de opmerking maken dat deze snellijst vooral voor een gevorderde spelwereld is lijkt me :p